วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

ประวัติความเป็นมา

ผ้าหม้อห้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าหม้อห้อมมีแต่เสื้อ กางเกง และกระโปรง นอกจากนั้นเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเสื้อ กางเกงกระโปรงก็จะนำไปทิ้งเป็นขยะ ดั้งนั้น นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดว่าขยะผ้าหม้อห้อมที่มีอย่างมากมาย น่าจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้จึงร่วมกันคิดและได้ข้อสรุปว่าจะนำเศษผ้าหม้อห้อมมาทำผลิตภัณฑ์ แบบอื่นที่เป็นการสานภูมิปัญญาท้องถิ่นคือนำเศษผ้าหม้อห้อมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ผ้าแล้วนำมาจัดแต่งในโหลแก้วหรือทำเป็นดอกไม้กลัดติดเสื้อซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายได้หลายโอกาส อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน คือ เป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สามารถหารายได้ระหว่างเรียนและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป
ผ้าหม้อฮ่อมเป็นผ้าที่มีกระบวนการผลิตมาจากวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ มีสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นภูมิปัญญาการย้อมสีที่สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
เมืองแพร่ เป็นต้นกำเนิดและเป็นศูนย์รวมการผลิตผ้าหม้อฮ่อมแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จึงทำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน เนื่องจากวัสดุที่ใช้สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ ทำด้วยมือ handmade ทำด้วยความประณีตทุกขั้นตอนการผลิต และนอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกฝนทักษะ ฝีมือ ความชำนาญให้กับนักเรียน และเป็นการสร้างรายได้ในระหว่างเรียนให้กับนักเรียนด้วย
ซึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจของเรามีมากมาย ผลงานบางส่วนที่ได้จัดทำขึ้น เคยถูกนำไปจัดแสดงในงาน ตามที่ต่าง ๆ มากมาย เช่น งานแสดงสินค้า OTOP ที่เมืองทองธานี และยังเคยชนะการประกวดต่าง ๆ ด้วย